Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) este o organizație autonomă, neguvernamentală,  apolitică, fara scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării si  susținerii intereselor membrilor săi și a celorlalți operatori economici din municipiul București, pentru dezvoltarea  comerțului și industriei, agriculturii și serviciilor corespunzător cerințelor economiei de piață.   Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București este continuatoarea de drept a Camerei de Comerț București,  indiferent de forma de organizare și funcționare sau de denumirea avută în perioada de timp de la constituirea sa în 1868,  fiind practic nedesființată de-a lungul istoriei sale.   În calitate de reprezentant autorizat al mediului de afaceri bucureștean, CCIB sprijină autoriățile administrației publice  locale în scopul dezvoltării economico-sociale a Capitalei, inclusiv prin implicarea în cadrul unor acțiuni desfășurate în  parteneriat public-privat. De asemenea, în vederea bunului mers al comerțului, industriei, serviciilor și turismului la nivel  macroeconomic, CCIB se implică activ în promovarea unor inițiative legislative benefice pentru firmele din domeniu. O altă  preocupare permanenta a Camerei bucureștene este asigurarea unui mediu de afaceri stabil, coerent și transparent.  În cadrul seminariilor, conferințelor și simpozioanelor organizate de Cameră sunt promovate în randul operatorilor  economici din Capitală regulile și practicile Uniunii Europene. De asemenea, în contextul recentei integrări a României în  Uniunea Europeana, CCIB desfășoară activitați susținute în vederea facilitării accesului firmelor bucureștene la fondurile  europene, atât prin valorificarea expertizei dobandite in promovarea de proiecte finanțate din fonduri europene, cât și prin  pregătirea unor specialiști capabili sa realizeze proiecte de calitate, finanțate din fonduri comunitare.  CCIB promovează oferta de produse și servicii a companiilor bucureștene prin intermediul misiunilor economice și  forumurilor de afaceri organizate, în România și peste hotare, împreună cu camere de comerț din străinatate, pe baza  protocoalelor și acordurilor de colaborare existente.  CTT AVANMAT - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Centrul de Transfer Tehnologic pentru materiale avansate Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (INCDMNR IMNR) este considerat un institut   strategic pentru Economia Națională participând direct la stabilirea și aplicarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a   domeniului Știința și Ingineria Materialelor - Metalurgie Neferoasă  Probitatea profesională a specialiștilor a fost demonstrată și de câștigarea prin competiție a peste 20 de proiecte finanțate de   NATO, Comisia Europeană, Elveția, Japonia și participarea la activitatea a numeroase rețele, platforme tehnologice și consorții   interne și internaționale. Direcţiile principale de cercetare în concordanță cu structura organizatorică și cu domeniile de activitate stabilite prin HG 2115/2004 de înființare a INCDMNR sunt: Noi eco-tehnologii pentru protecţia mediului aplicate în metalurgia metalelor neferoase și rare: promovarea de   tehnologii inovative pentru un nou concept al utilizării resurselor, un management durabil al resurselor primare și   secundare.  Obţinerea de noi materiale prin dezvoltarea de tehnologii neconvenționale cu implicații asupra calității vieții,  promovarea de noi tehnologii și procedee de obținere a materialelor inteligente: pulberi, aliaje compozite și ceramice,   filme și acoperiri inclusiv nanostructurate, cu proprietăți termice și mecanice controlate.  În domeniul analizelor și caracterizărilor fizico chimice: elaborarea de noi metode de analiză adaptate sistemelor și  interdependențelor complexe și în concordanță cu standardele europene, cercetări fundamentale și aplicative în  domeniul structurii materialelor cu matrice metalică   În domeniul transferului tehnologic: audit tehnologic pentru agenții economici, studii de prefezabilitate, strategie,  evaluare și consultanță, în special pentru IMM-uri, studii de arbitraj pentru probleme controversate ale agenților   economici din metalurgie și materiale; promovarea prin activități de cercetare microproducție, direct în industrie, de noi materiale; elaborarea de programe educaționale și perfecționare profesională a tinerilor studenți, absolvenților, a  specialiștilor din uzine și a populației în domeniul științei și ingineriei materialelor.  În cadrul proiectului POSDRU-81/3.2/S/58103 PROFMEC IMNR-CTT AVANMAT va asigura definitivarea curriculelor  pentru manageri și pentru angajați (cursurile teoretice, îndrumare pentru laborator și desfășurarea demonstrațiilor experimentale   privind obținerea, testarea și utilizarea noilor materiale în protecția termo mecanică a suprafețelor), elaborarea documentației   de autorizare, autorizarea programelor de perfecționare, furnizarea cursurilor din programele de perfecționare; testarea   cursanților și eliberarea certificatelor de participare.  Web-site: www.imnr.ro IPROLAM S.A. IPROLAM SA BUCUREȘTI - Având o structura complexă, cu toate specialitățile tehnice reunite, beneficiind de un corp ingineresc de elită cu o mare experiență ca și de o bază de date și o arhivă extrem de complete, IPROLAM are competența abordării unor lucrări complexe - la cheie - ca și a celor de strictă specialitate. Înființat în 1959 Institutul pentru Proiectări de Secții și Uzine de Laminare se regăsește prin activitățile sale în tot ceea ce înseamnă industrie din România. IPROLAM elaborează în mod curent lucrari de proiectare, furnitură generală sau antreprenoriat pentru industria metalurgică, industria construcțiilor de mașini, aeronautică, de apărare, minieră, nucleară, energetică, chimică, a materialelor de construcții, a hârtiei, a cauciucului, etc. Departamentul Instalaţii Electrice şi Acţionări, Automatizări, Informatizări oferă serviciile competente de consultanță, proiectare, programare, livrare de ansamble și subansamble, de piese și componente de schimb, școlarizare, asistență tehnică la montaj, punere în funcțiune, depanare și întreținere în termen de garanție și postgaranție pentru sisteme complexe de automatizare și acționări electrice atât în domeniul tradițional de activitate, cel al conducerii laminoarelor și al acționării utilajelor metalurgiei prelucrătoare în general, cât și în celelalte domenii industriale menționate. În cadrul IPROLAM funcționează Centrul de instruire pentru automatizări industriale care desfășoară începând din 1995 cursuri de pregătire pentru echipamente de automatizare cu precădere automate programabile, echipamente de monitorizare HMI-SCADA și rețele industriale din gama SIEMENS SIMATIC, precum si acționări reglabile cu convertizoare de curent continuu și de frecvență. La aceste cursuri au participat peste 1200 cursanți reprezentați prin personal de specialitate al companiilor din toate domeniile industriale, institute de proiectare - cercetare și studenți. Citește tot... Incubator Tehnologic si de Afaceri INMA-ITA INMA-ITA este o entitate cu autonomie financiară în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și  Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare INMA București. Obiective strategice ale INMA: Fundamentarea științifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară și crearea de noi tehnologii de mecanizare, instrumente și echipamente tehnice compatibile și competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ Creșterea nivelului de pregătire profesională prin cursuri de specializare, instruire și perfecționare în domeniul mecanizării, actualizării și exploatării echipamentelor tehnice prin centrul de formare profesională și evaluare a competențelor; Creșterea nivelului tehnic și al performanțelor proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice destinate agriculturii și industriei alimentare, care să satisfacă exigențele și reglementările UE în scopul valorificării potențialului agricol al României; Citește tot... Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj este o organizație neguvernamentală, autonomă, de utilitate publică, având  drept scop reprezentarea, apărarea și susținerea intereselor membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile  publice și cu organisme din țară și din străinătate.  În vederea sprijinirii membrilor săi și a comunității de afaceri din județ și în direcția dezvoltării durabile a regiunii de referință,  Camera Dolj a implementat de-a lungul timpului o serie de proiecte cu finanțare europeană, dintre care menționăm:  Centru de creare întreprinderi mici și mijlocii Microtârg Vidin. Cooperare Bulgaria-România Oltenia Environmental Euro-Info Center Centrul multifuncțional de cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională de afaceri România - Bulgaria Formare în administrarea afacerilor Rețea româno-bulgară pentru dezvoltarea economiei rurale și turismului Centrul de pregătire profesională și consiliere pentru persoanele cu deficiențe auditive Sistem de inițiere, specializare, perfecționare profesională și pregatire antreprenorială a șomerilor din județul Dolj REMEDIU Rețea transfrontalieră pentru protecția mediului la nord și sud de Dunăre Centrul expozițional transfrontalier Amenajare spații exterioare la centrul expozițional transfrontalier Web-site: www.ccidj.ro Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ Camera de Comerț și Industrie a județului Neamţ este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop  patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale   comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.  Serviciile oferite de Camera de Comerț și Industrie a județului Neamţ sunt:  Consultanță surse de finanțare disponibile pentru firme Consultanță juridică Relații cu membrii, târguri, expoziții, marketing și evenimente Servicii economice, financiare și administrative Pregatire profesională Web-site: www.ccint.ro Camera de Comerţ şi Industrie Prahova Camera de Comerț și Industrie Prahova este o organizație neguvernamentală, de utilitate publică, autonomă, având drept  scop promovarea economiei prahovene pe plan intern și extern și sprijinirea comunității de afaceri locale în raporturile cu   autoritățile din țară și organismele specializate din străinatate.  Activitatea Camerei se concretizează în servicii oferite membrilor săi și întregii comunități de afaceri în scopul promovării  afacerilor și a schimburilor comerciale, stimulării exportului, a dezvoltării relațiilor de colaborare cu parteneri din străinătate, a  atragerii de investiții și finanțari în județul Prahova și a stimulării activității IMM-urilor. Aceste servicii sunt:  Funcția de lobby și reprezentare a intereselor membrilor - Sprijinirea agenților economici în relația cu administrația locala, instituțiile guvernamentale și societatea civilă - Servicii de reprezentare a intereselor societăților comerciale la diverse manifestări comerciale, misiuni economice, întalniri de afaceri, târguri, expoziții. Funcția de sprijinire și promovare a comunității de afaceri A. Furnizare de informații B. Acordarea de consultanță și asistență C. Perfecționare și calificare profesională D. Cooperare internațională și afaceri europene E. Organizare târguri și expoziții F. Arbitraj comercial G. Bursa Română de Mărfuri - terminalul Prahova H. Arhivă electronică Web-site: www.cciph.ro PROFMEC